TRẺ EM TRONG LỚP HỌC MONTESSORI

Trong lớp học Montessori, trẻ được tự do lựa chọn học cụ học tập của mình, lựa chon thời gian chơi và bạn chơi theo nhu cầu của mình hoặc đề nghị của giáo viên.

Trẻ được tự do chạy nhảy nhưng theo trật tự, nhiều mà không rối thông qua sự quan sát và điều phối của giáo viên.

Các Con được tự do khám phá, tiến hành các hoạt động thích hợp với mình. Mỗi trẻ là một cá thể đặc biệt, nên sự lựa chọn đa dạng giáo cụ tự do trong kỹ luật tạo ra một mội trường văn hóa, có mục đích và sống động.

Trong lớp học, trẻ sẽ không bị hạn chế số lần hạn chế giáo cụ, mọi thứ đều phục vụ cho việc việc khám phá của trẻ, do vậy tiếp xúc nhiều lần một giáo cụ giúp trẻ có thêm nhận thức, nắm vững các kỹ năng.